1. Liga Matematyków jest wewnątrzszkolnym konkursem matematycznym.

 2. Cele konkursu:
  • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej;
  • umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
  • wyłowienia talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów szkół podstawowych;
  • dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu;

 3. Konkurs przeznaczonym dla uczniów klas IV–VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi.

 4. Konkurs prowadzony będzie z podziałem na kategorie – osobno dla klas IV, V i VI.

 5. Konkurs ma charakter wieloetapowy. Zaplanowano przeprowadzenie sześciu rund konkursowych. Każda runda konkursu w danej kategorii zawiera zestaw zadań. Każde z zadań jest punktowane. Zadania będą zamieszczane co miesiąc na stronie Koła Matematycznego.

 6. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnikiem zostaje się po złożeniu rozwiązania co najmniej jednego zadania. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu. W wyznaczonym terminie oddają je do sprawdzenia nauczycielowi matematyki. Rozwiązanie każdego zadania winno być napisane na arkuszu papieru podpisanym imieniem i nazwiskiem oraz podaniem klasy. Prace powinny być samodzielne. Jednobrzmiące rozwiązania pisane przez różnych uczestników nie będą brane pod uwagę. Może również zostać sprawdzona samodzielność rozwiązania. Przy ocenie brana jest pod uwagę nie tylko poprawność merytoryczna i rachunkowa, lecz także pomysłowość metody i elegancja rozwiązania. Każde rozwiązanie musi być czytelne, zapisane powinny być wszystkie potrzebne obliczenia.

 7. Uzyskana liczba punktów jest po każdej rundzie sumowana, a liczba zdobytych łącznie punktów decyduje o miejscu w klasyfikacji.

 8. Wyniki każdej rundy oraz klasyfikacja ogólna będą zamieszczane na stronie Koła Matematycznego.

 9. Nauczyciel matematyki ma prawo sprawdzić, czy uczeń rozwiązywał zadania samodzielnie poprzez poproszenie uczestnika konkursu o wytłumaczenie sposobu rozwiązania, zapisu, metody rozwiązania.

 10. Jeżeli którekolwiek z rozwiązanych zadań nie jest samodzielną pracą ucznia uczestnik otrzymuje zero punktów z tej rundy zadaniowej. Powtórne stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania sprawia, że uczestnik nie może brać udziału w następnych dwóch rundach zadaniowych. W przypadku spisywania wzajemnego rozwiązań kara dotyczy obu uczniów.

 11. Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnej chwili. Brak rozwiązań zadań z którejś rundy nie eliminuje z zabawy (można nie brać udziału w pewnej rundzie, a rozwiązywać zadania rund następnych).

 12. Zwycięzcą w danej kategorii jest ten uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów po wszystkich rundach zadaniowych. W ten sposób powstanie ranking najlepszych i najpracowitszych matematyków szkoły.

 13. Uzyskanie przez ucznia 15 punktów nagradzane jest oceną bardzo dobrą (za pracę dla chętnych). Kolejne oceny bardzo dobre dostanie uczestnik po uzyskaniu w sumie 30 pkt, 45 pkt itd.

 14. Po zakończeniu rozgrywek Ligi Matematyków zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody.

Kontakt: cs.alfa.phi@gmail.com